گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 7600 میلیارد ریال به 9600 میلیارد ریال

آگهی ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 7600 میلیارد ریال به 9600 میلیارد ریال

آگهی تغییرات شرکت سهامی عام گروه ارزش آفرینان پاسارگاد به شناسه ملی 10103810941 و به شماره ثبت 263699 به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ 1401/11/18 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده 1401/05/05 و مجوز شماره 122/123126 مورخ 1401/12/14 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد

سرمایه شرکت از مبلغ 7600 میلیارد ریال به 9600 میایارد ریال منقسم به 9.600.000.000 سهم 1000 ریالی با نام از محل مطالبات حال شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق الذکر از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل و امضاء گردید.

با ثبت این مستند تصمیمات عملی نمودن افزایش سرمایه انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترسی می باشد. 

تاریخ درج : 1402/2/9 بازگشت به آرشیو