گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

تفاهم نامه همکاری فیمابین صندوق ضمانت صادرات ایران و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

تفاهم نامه همکاری فیمابین صندوق ضمانت صادرات ایران و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

تفاهم نامه همکاری های فیمابین صندوق ضمانت صادرات ایران و گروه ارزش آفرینان پاسارگاد در تاریخ 25 شهریور 1396 در محل صندوق توسط مدیران عامل دو سازمان امضا گردید.

تاریخ درج : 1396/7/12 بازگشت به آرشیو