گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد(سهامی عام)

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد(سهامی عام)

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد(سهامی عام)

 

به اطلاع کلیه سهامداران محترم شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد(سهامی عام) می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده تاریخ 1401/05/05 و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش سرمایه به هیات مدیره تا 30.000 میلیارد ریال از هر محل یا میزان در هر مرحله حداکثر ظرف مدت دو سال، مقرر گردیده است در مرحله اول سرمایه شرکت از مبلغ 7.600 میلیارد ریال به مبلغ 9.600 میلیارد ریال و تعداد سهام از 7.600 میلیون سهم به 9.600 میلیون سهم عادی با نام یکهزار ریالی از طریق تبدیل مطالبات حال شده و یا آورده نقدی سهامداران افزایش یابد. بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از تاریخ نشر این آگهی به مدت 60 روز به منظور استفاده از حق تقدم خود جهت دریافت برگ حق تقدم و اعلامیه قبولی خود به منظور تبدیل مطالبات حال شده به سهام جدید و یا واریز نقدی جهت افزایش سرمایه شرکت به دفتر شرکت به آدرس تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک 139، طبقه دوم مراجعه نماید.ضمناً هر سهامدار نسبت به هر 100 سهم خود 26 سهم حق تقدم خرید سهام جدید در افزایش سرمایه دارد. تعداد دقیق سهام و حق تقدم متعلقه به هر سهم در گواهینامه حق تقدم خرید سهم سهام جدید صادر و به نشانی موجود سهامداران در شرکت ارسال خواهد شد. سهامدارانی که به هر دلیلی پانزده روز بعد از تاریخ انتشار این آگهی حق تقدم به آنها نرسیده باشد، می توانند جهت دریافت فرم گواهینامه حق تقدم خرید سهام خود به محل شرکت واقع در تهران، بلوار میرداماد، جنب مسجد الغدیر، پلاک 139، طبقه دوم مراجعه نماید

                                                                                                                               هیات مدیره شرکت

                                                                                                             گروه ارزش آفرینان پاسارگاد(سهامی عام)

تاریخ درج : 1401/9/22 بازگشت به آرشیو