گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی اصلاح دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

آگهی اصلاح دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399

پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 30 اسفند 1399 مندرج در روزنامه اطلاعات مورخ 1400/02/04در صفحه 6 به شماره 27821 چاپ گردید تاریخ برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه روز شنبه 1400/03/08 ساعت 14 و محل ساختمان شماره 1 بانک پاسارگاد ، خیابان میرداماد ، پلاک 430، طبقه 8 صحیح می باشد که بدینوسیله اصلاح می گردد.

تاریخ درج : 1400/2/21 بازگشت به آرشیو