گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

آگهی دعوت به مجمع

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

به شماره ثبت 263699 و شناسه ملی 10103810941

الف: زمان و محل برگزاری:

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده و یا نمایندگان حقوقی شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) دعوت می­گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده این شرکت که در ساعت 14:00 روز شنبه تاریخ 1400/11/02 در محل قانونی شرکت برگزار می­گردد، حضور بهم رسانند.

ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق­العاده:

     - انتخاب اعضای هیأت مدیره.

     - سایر موارد.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      هیأت مدیره

                                                                                                                                   شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

 

تاریخ درج : 1400/10/20 بازگشت به آرشیو