گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400/12/29

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

به شماره ثبت 263699 و شناسه ملی 10103810941

الف: زمان و محل برگزاری:

بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده و یا نمایندگان حقوقی شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام) دعوت می­گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به 1400 این شرکت که در ساعت 10:00 روز دوشنبه تاریخ 1401/03/09 در محل قانونی شرکت برگزار می­گردد، حضور بهم رسانند.

ب: دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

     - استماع گزارش هیات مدیره در مورد عملکرد سال مالی منتهی به 1400/12/29 

     - استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

     - بررسی و تصویب صورتهای مالی مربوط به سال منتهی به 1400/12/29

     - اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود 

     - انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی 

     - انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 

     - سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      هیأت مدیره

                                                                                                                                   شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

تاریخ درج : 1401/2/24 بازگشت به آرشیو