گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی تغییرات سرمایه شرکت از 7600 میلیارد ریال به 9600 میلیارد ریال

آگهی تغییرات سرمایه شرکت از 7600 میلیارد ریال به 9600 میلیارد ریال

آگهی ثبت افزایش سرمایه از مبلغ 7600 میلیارد ریال به 9600 میلیارد ریال

تاریخ درج : 1402/2/25 بازگشت به آرشیو