گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

صنعت برق

صنعت برق

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد از طریق شرکتهای زیرمجموعه خود در سه نیروگاه برق با مشخصات زیر سرمایه گذاری نموده است:

  ظرفیت (مگا وات) درصد مالکیت درآمد فروش سال 1393 (میلیارد ریال)
نیروگاه ارومیه 954 37.5 2681
نیروگاه شریعتی مشهد 350 100 1484
نیروگاه خوی 350 36 1462


شرکتهای گروه دارای دو طرح توسعه ای در :
الف) نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با سرمایه گذاری مورد نیاز 450 میلیون یورو
ب) نیروگاه قشم با سرمایه گذاری مورد نیاز 227 میلیون یورو (ظرفیت 500 مگاوات)
در دست انجام دارد که کارهای مطالعاتی آن انجام شده و در مرحله تامین مالی و اجرای پروژه می باشد، که این دو طرح فرصت مناسبی برای مشارکت و سرمایه گذاران خارج از گروه را فراهم می آورد.