گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

سهامداران شرکت

آخرین ترکیب سهامداران عمده و درصد سهام آنان در تاریخ 1402/06/31با سرمایه 9.600 میلیارد ریال به شرح زیر می باشد.

سهامداران   تعداد سهام   درصد سهام
شرکت بانك پاسارگاد   9.407.544.000 97,995%
شركت سرمايه‌گذاري پارس‌حافظ   192.000.000 2%
سايرين - اشخاص حقوقي و حقيقي 456.000 0,005%
جمع  9.600.000.000 100%