گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/05/05

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/05/05

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

به شماره ثبت 263699 و شناسه ملی 10103810941

الف: زمان و محل برگزاری:

در راستای ماده 97 قانون تجارت بدینوسیله از کلیه سهامداران، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین نماینده و یا نمایندگان حقوقی دعوت می­گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق ­العاده این شرکت که در ساعت 14:00 روز چهارشنبه تاریخ 1401/05/05در محل قانونی شرکت  به آدرس : تهران بلوار میرداماد، پلاک 139 ، طبقه دوم برگزار می­گردد، حضور بهم رسانند.

ب: دستور جلسه :

     1)  افزایش سرمایه.

     2) اصلاح ماده 7 اساسنامه

     3) سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      هیأت مدیره

                                                                                                                                   شرکت گروه ارزش آفرینان پاسارگاد

تاریخ درج : 1401/4/25 بازگشت به آرشیو