گروه ارزش آفرینان پاسارگاد (سهامی عام)

گروه ارزش آفرینان پاسارگاد در بازار سرمایه

بورس در یک نگاه : شاخص کل : 78,368.40 - 43.47 ارزش بازار : 3,237,197.746 B اطلاعات قیمت : 95/5/19 15:07:46 تعداد معاملات : 63,068 ارزش معاملات : 2,233.832 B

معامله : 1,082
پایانی : 1,082
معامله : 1,740
پایانی : 1,749
معامله : 3,050
پایانی : 3,046
معامله : 1,071
پایانی : 1,077

سرمايه گذاری پارس آريان (آريان)

قیمت مجاز 999,999 1
ارزش بازار 19,308.788 B  
تعداد سهام 17.538 B  
بازه سال 1,550 1,000

بيمه اتكايی ايرانيان (اتكای)

قیمت مجاز 1,802 1,632
ارزش بازار 3,510.944 B  
تعداد سهام 2.011 B  
بازه سال 2,199 1,560

بيمه پاسارگاد (بپاس)

قیمت مجاز 3,133 2,835
ارزش بازار 6,115.435 B  
تعداد سهام 2.041 B  
بازه سال 5,120 2,688

بانك پاسارگاد (وپاسار)

قیمت مجاز 1,131 1,025
ارزش بازار 54,280.8 B  
تعداد سهام 50.4 B  
بازه سال 1,416 1,050

میدکو

قیمت مجاز 1,131 1,025
ارزش بازار 54,280.8 B  
تعداد سهام 50.4 B  
بازه سال 1,416 1,050